Install by Docker

Kong Docker 方式安装

数据库模式

创建 network

$ docker network ls
$ docker network prune

$ docker network create kong-net

Postgres 安装

$ docker run -d \
 --network=kong-net \
 -p 5432:5432 \
 -e "POSTGRES_DB=postgres" \
 -e "POSTGRES_USER=kong" \
 -e "POSTGRES_PASSWORD=kong" \
 --name kong-database \
 postgres:9.6.15

初始化 Postgres

$ docker run --rm \
		--network=kong-net \
   -e "KONG_PG_HOST=kong-database" \
   -e "KONG_PG_PORT=5432" \
   -e "KONG_PG_USER=kong" \
   -e "KONG_PG_PASSWORD=kong" \
   -e "KONG_PG_DATABASE=postgres" \
   -e "KONG_PG_SCHEMA=kong" \
   kong:2.1.4-centos kong migrations bootstrap

启动 Kong

$ docker run -d --name kong \
   --network=kong-net \
   -e "KONG_PG_HOST=kong-database" \
 		 -e "KONG_PG_PORT=5432" \
   -e "KONG_PG_USER=kong" \
   -e "KONG_PG_PASSWORD=kong" \
   -e "KONG_PG_DATABASE=postgres" \
   -e "KONG_PG_SCHEMA=kong" \
   -e "KONG_PROXY_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \
   -e "KONG_ADMIN_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \
   -e "KONG_PROXY_ERROR_LOG=/dev/stderr" \
   -e "KONG_ADMIN_ERROR_LOG=/dev/stderr" \
   -e "KONG_PROXY_LISTEN=0.0.0.0:8000, 0.0.0.0:8443 ssl" \
   -e "KONG_ADMIN_LISTEN=0.0.0.0:8001, 0.0.0.0:8444 ssl" \
   -v /private/docker/volumes/kong/etc/kong/:/etc/kong/ \
   -p 80:8000 \
   -p 8001:8001 \
   kong:2.1.4-centos

$ curl https://raw.githubusercontent.com/Kong/kong/master/kong.conf.default > \
	/private/docker/volumes/kong/etc/kong/kong.conf

配置文件模式

DB-less mode

DB-less and Declarative Configuration

端口

 • :8000 HTTP upstream 监听端口

 • :8443 HTTPs upstream 监听端口

 • :8001 HTTP Admin API 管理端口

 • :8444 HTTPs Admin API 管理端口

Read More